پرسشنامه مدیریت بازرگانی

 • حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • بازاهای ارگانیک

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • گرایش به بازار

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • گرایش بازار

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • فعالیت های بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • عدم اطمینان بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • رضایت از قیمت

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • رویکرد های رابطه ای در بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • اثر بخشی فعالیت های بازازیابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • اثر بخشی فعالیت های بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ابعاد دانش بازار در توسعه کالا های جدید

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نوع شناسی های اقدامات استراتژیک بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • توسعه استراتژی بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • اطلاعات موجود در استراتژی بازار

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • اتحاد استراتژیک بازار

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • فرآیند های سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • تاثیر اینترنت بر بازاریابی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • مشتری گرایی

  0" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نیاز های مشتریان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • مشتری مداری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • حفظ و مراقبت از مشتر ی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • گرایش سازمان به مشتری محوری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • وفاداری مشتری به خدمات سازمان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • رابطه بین مشتری و مشاور

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • رضایت مشتری و پیامد های آن

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ارزش ادراک شده توسط مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • خدمات مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ناخشنودی مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • وفاداری مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • تعاملات ویژه با مشتریان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • شکایت مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • مدیریت فروش

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • رضایت شغلی فروشندگان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • مذاکرات فروش با خریداران خارجی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • رابطه بین فروشنده و مشتری

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • توانایی های ارتباطی فروشندگان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • فروشنده حرفه ای

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • کیفیت خدمات خرده فروشی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نگرش ها در زمینه تبلیغات

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • رویکرد ها نسبت به تبلیغات

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نگرش افراد نسبت به تبلیغات

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • دلایل توجه به تبلیغات

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • برند سازمان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • تصویر برند شرکت های خصوصی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • وفاداری مصرف کننده به برند

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نگرش ها نسبت به خرید

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • اقدامات خرید به هنگام

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ارزش درک شده خرید

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • خرید از اینترنت

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • مسائل مربوط به صادرات

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • روابط وارد کنندگان با صادرکنندگان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • موانع صادرات

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • عوامل اثرگذار بر واردات کالا

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • موانع ورود به بازارهای صنعتی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ارزیابی بازارهای بین الملیی

  2,500" تومان " به صورت یک بار
  سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution